۴ نکته در مبارزه با پولشویی در صرافی

4 نکته در مبارزه با پولشویی در صرافی1

۴ نکته در مبارزه با پولشویی در صرافی

پند قانون وجود دارد که برای  مبارزه با پولشویی در صرافی به کار میرود.

اگر مایل به دانستن امور صرافی هستید بد نیست این مطلب را بخوانید.

قانون مبارزه با پولشویی
ماده١ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (٢ (قانون تجارت است، مگر آن آه
براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای
مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده٢ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این
آه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان آردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این آه به
طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا آمک به مرتکب بهنحوی آه وی مشمول آثار و
تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا آتمانآردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا
مالکیت عوایدی آه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده٣ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است آه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از
فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگآردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار،
اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی
معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و
مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، آشور و رئیس بانک مرآزی
با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
١ـ جمعآوری و آسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در
مواردی آه قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
٢ـ تهیه و پیشنهاد آئیننامههای لازم درخصوص اجراء قانون به هیأتوزیران.
٣ـ هماهنگآردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء آامل قانون در آشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی آه به احتمال قوی صحت دارد و
یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

 

4 نکته در مبارزه با پولشویی در صرافی

 

ارتباط با صرافی پارسه

 آدرس: تهران، میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، پلاک ۴٫۱

 کد پستی: ۱۴۱۵۸۹۳۳۴۱

 ۵۴۹۰۱ (خط ویژه)
 ۸۸۹۰۸۰۰۰
 ۸۸۹۳۴۳۹۰
 ۸۸۹۳۴۳۹۱
 ۸۸۹۳۴۳۹۲
 ۸۸۸۵۴۳۸۴
 کانال تلگرام
 ایمیل: info@parsehex.com

اخبار صرافی پارسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *