اهورا

وظایف صرافی

وظایف صرافی

وظایف صرافی در زمان تحریمات دون تردید چند سالیست با این جمله برخورد دارید: «هنوز نرخ درنیامده». معمولا وقتی قصد ... Read More
کاهش نرخ ارز

کاهش نرخ ارز

کاهش نرخ ارز در بازار دولت تصمیم گرفته که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به صورت توافقی و با لحاظ کردن ... Read More