فلاح

صف متقاضیان ارز

صف متقاضیان ارز

صف متقاضیان ارز کوتاه شد با مجموعه تدابیری که دولت در بازار ارز و تامین به موقع تقاضا های مورد نیاز مردم در نظر ... Read More
تحریم های آبان ماه

تحریم های آبان ماه

تحریم های آبان ماه (تحریم های ارزی) به نقل از تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور/ رییس مرکز تجارت جهانی ایران- پس از خروج یک طرفۀ ... Read More